18 juni 2019

Leerlingenvervoer

Oproep: Wij zijn permanent op zoek naar vrijwilligers voor het leerlingenvervoer! Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met de school of mailen naar busvervoer@denakker.be .

Individueel vervoer

Als u op meer dan vier kilometer van school woont heeft u recht recht op een leerlingenvervoersubsidie van de Vlaamse overheid. De overheid berekent uw subsidie op basis van de afstand tot de dichtstbijzijnde School met de Bijbel vanuit uw woonplaats. Deze vergoeding is gerelateerd aan de NMBS-abonnementen. Deze vergoeding wordt door de school aangevraagd en per schooltrimester via de schoolrekeningen aan het gezinshoofd terugbetaald als u met eigen vervoer de kinderen naar school brengt.

Ondersteuning vervoer naar school

VZW OPECO (ondersteunende VZW van de school) organiseert enkel leerlingenvervoer door het ter beschikking stellen van bussen (8+1) voor ouders die zelf hun kinderen niet naar onze school kunnen brengen. Dit betekent dat we van ouders verwachten dat ze actief meezoeken naar vrijwilligers want in het andere geval kan het busvervoer niet georganiseerd worden.

Om te kunnen inschrijven voor het georganiseerd busvervoer moet je als ouder wonen binnen een straal van 20 kilometer van de school in één van de volgende steden of gemeenten: Lommel, Leopoldsburg, Pelt, Hechtel-Eksel, Peer, Balen, Dessel of Mol.

Deze ouders staan de hierboven genoemde subsidies af aan VZW OPECO als tegemoetkoming in de gemaakte kosten. In dit geval zal de door de school aangevraagde vergoeding per schooltrimester aan VZW OPECO overgemaakt worden.

De afgestane vergoeding is helaas niet toereikend om te voorzien in de gemaakte kosten om dit leerlingenvervoer te organiseren. Bijgevolg zal aan deze ouders ook een ouderbijdrage aangerekend worden. De betaling van deze bijdrage gebeurt maandelijks via de schoolrekening. De school maakt vervolgens dit bedrag over aan VZW OPECO. De ouderbijdrage voor het komende schooljaar wordt ieder jaar gecommuniceerd in de loop van het eerste semester en dit gelijktijdig met de bevraging rond het leerlingenvervoer.

Ongeacht de afstand tot de school, werd de ouderbijdrage voor het schooljaar 2022-2023 vastgelegd op :

  • €54 per maand voor het eerste kind
  • €40,5 per maand voor het tweede kind
  • €27 per maand voor het derde kind
  • €27 per maand voor het vierde kind

Vanaf 1 september 2023 en dus voor het schooljaar 2023-2024 zullen de tarieven de volgende zijn:

  • €60 per maand voor het eerste kind
  • €45 per maand voor het tweede kind
  • €30 per maand voor het derde kind
  • €30 per maand voor het vierde kind

Het bestuursorgaan heeft de mogelijkheid om een brandstoftoeslag in te voeren bij aanhoudende, explosieve prijsstijgingen aan de pomp.

Naast de leerlingenvervoersubsidie van de Vlaamse overheid en uw maandelijkse ouderbijdrage voor het georganiseerd leerlingenvervoer wordt het leerlingenvervoer mogelijk gemaakt door middel van sponsoring en giften.

Want om tot een “break even” te komen, proberen we elke bus met reclame te laten sponsoren. In dit kader zijn we steeds op zoek naar nieuwe sponsoren.

U kan het busvervoer ook steunen met een gift op het rekeningnummer BE80 7352 1916 1077 van VZW OPECO [Ondersteuning Protestants Evangelisch Christelijk Onderwijs] met vermelding van “gift bussen”

Carpooling

Ouders kunnen ook gebruik maken van het gezamenlijk vervoer of carpooling systeem dat in andere scholen met de Bijbel met succes van toepassing is.

De ouders dienen dit onderling te organiseren.

Busreglement ouders

Toestemmingsformulier busvervoer

Reglement bus voor leerlingen